แผนที่ปริมาณคาร์บอนในดิน

ชื่อข้อมูล
แผนที่ปริมาณคาร์บอนในดิน
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
1:100,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2560
รูปแบบข้อมูล
Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2560
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Raster
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
Geographic Coordination System: WGS1984
Format ของไฟล์ข้อมูล
TIFF
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
2 MB
Attibute Name (Primary Key)
Value
ชนิดของ Primary Key
Integer
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
ปริมาณคาร์บอนในดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสถิระ อุดมศรี
นายวัฒนา พัฒนถาวร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
udomsri_sat@hotmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่ระบุ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นางสุธินี ขจรเวหาศน์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1371
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
mu_noy9@hotmail.com