ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ชื่อข้อมูล
ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแผนที่ฐานในการวางแผนการใช้ที่ดิน แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา แผนด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2562
รูปแบบข้อมูล
Digital file
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
ผลิตจากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 พ.ศ.2561
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
น.ส.มลิษา ชัยเต็ม
น.ส.กรรณิการ์ หอมยามเย็น
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
0-2561-4526
0-2562-5133
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นางสุธินี ขจรเวหาศน์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1371
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
mu_noy9@hotmail.com