ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map)

ชื่อข้อมูล
ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map)
จุดประสงค์การใช้งาน
-
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
พื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ลำไย ทุเรียน เงาะ มังคุด กาแฟพันธุ์อาราบิก้า กาแฟพันธุ์โรบัสต้า
มาตราส่วน
1 : 25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2562
รูปแบบข้อมูล
CD, Shapefile
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ทุก 2 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
จัดทำปีล่าสุด
การเชื่อมโยง
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
UTM, WGS 1984 Zone 47-48N
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
FID
ชนิดของ Primary Key
Surrogate key, Numeric
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นายผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
lpd_5@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_5@ldd.go.th