ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000

ชื่อข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี แสดงลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำการถ่ายภาพ (พ.ศ .2545-2546)
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ครอบคลุมพื้นที่ 98% ของประเทศ ยกเว้นบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว
ความละเอียด 15 ไมครอน จำนวน 73,074 รูป
ความละเอียด 20 ไมครอน จำนวน 54,412 รูป
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,420 รูป
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2545-2547 และ 2549
รูปแบบข้อมูล
Digital file
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2549
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ข้อมูลประเภท
Raster
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
-
รูปแบบของการบันทึกภาพ
Grid cell
Format ของไฟล์ข้อมูล
Tiff
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
850 MB
ความละเอียดจุดภาพ
15 ไมครอน
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 ได้จากการบินถ่ายรูปทางอากาศสี มาตราส่วน 1 : 25,000 ด้วยกล้องถ่ายรูปทางอากาศแบบเมตริก (Zeiss RMK 15 / 23 (Wide-angle ) ความยาวโฟกัส ประมาณ 152 มิลลิเมตร ใช้ฟิล์มถ่ายรูปทางอากาศสีชนิดที่ตอบสนองต่อสีธรรมชาติ ขนาด 230 x 230 ม.ม. (9 x 9 นิ้ว) มีระยะสูงบินจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 3,800 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรังวัดพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส เพื่อรังวัดพิกัดจุดเปิดถ่ายรูป (Exposure point) ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5.75 x 5.75 ตารางกิโลเมตร มีขนาดส่วนซ้อนภาพ (overlap) 60% ส่วนเกย (side lap) 30% ทำการกราดภาพ (Scan) ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง (Precise Photogrammetric Scanner) จากแผ่นฟิล์มภาพถ่ายต้นฉบับ (Nagative Film)
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
-
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
map.ortho@gmail.com