กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน บริเวณที่มีการใช้ หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

  นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2506 จนถึงปี 2558 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 มีผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการสำรวจและจำแนกดิน
  2. ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
    2.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
    2.2 การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
  3. ด้านแผนที่และการให้บริการ
  4. ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
  5. งานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  6. ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดิน
  7. ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา
  8. ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
  9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  10.ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ
  11.ด้านการให้บริการวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช
  12.ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร

  นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ การกำหนด Zoning

  การจัดทำบัญชีรายการข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ต้องการติดต่อขอรับบริการข้อมูล ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ผลิต หรือรับผิดชอบ สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการขอรับบริการข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อไป