ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2555
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ปรับปรุงข้อมูลปี 2560)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบตามมาตรา 7 ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
-  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   
   
   
   
   
   
 
ปีงบประมาณ 2561
 
หลักสูตร ความปลอดภัยระบบเครือข่าย และระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ] 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ] 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 ] 
 
     
ปีงบประมาณ 2560
 
หลักสูตร การลดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์หน่วยงาน จากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล [ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
ภาพกิจกรรม
 
   
ปีงบประมาณ 2558
 
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ยี่ห้อ Sourcefire [ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ยี่ห้อ Softnix [ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย FireWall ยี่ห้อ Dell รุ่น SonicWall [ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
   
ปีงบประมาณ 2557
 
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 [ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ]
 
   
ปีงบประมาณ 2556
 
หลักสูตร การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2556 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
   
ปีงบประมาณ 2554
 
หลักสูตร การสร้างความตระหนัก เรื่องความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Awareness Training)
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2554 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2554 ]
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2554 ]
 
   
ปีงบประมาณ 2553
 
หลักสูตร การรับมือความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
 
หลักสูตร แนวทางการป้องกัน ภัยจากไวรัสในระบบเครือข่าย
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
ภาพกิจกรรม