แผนที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
แผนการใช้ที่ดิน
  แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
  แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่เสี่ยงภัย
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
โครงการปลูกหญ้าแฝก
ศูนย์ถ่ายทอดฯและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
 
           กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน บริเวณที่มีการใช้ หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
 
        นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2506 จนถึงปี 2555 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 10 มีผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการสำรวจและจำแนกดิน
2. ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
  2.1. การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
  2.2. การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
3. ด้านแผนที่และการให้บริการ
4.

ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม

5 งานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดิน
7. ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา
8. ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
9, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10, ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ
11. ด้านการให้บริการวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช
12. ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
       
           นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ การกำหนด Zoning
       
           การจัดทำบัญชีรายการข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ต้องการติดต่อขอรับบริการข้อมูล ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ผลิต หรือรับผิดชอบ สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการขอรับบริการข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อไป
       
 


ค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว วเขตจตุจักร
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 1937 โทรสาร 0 2579 7767

e-mail: cit_3@ldd.go.th