แผนที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
แผนการใช้ที่ดิน
  แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
  แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่เสี่ยงภัย
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
โครงการปลูกหญ้าแฝก
ศูนย์ถ่ายทอดฯและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
   
ชื่อข้อมูล เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 1) ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง
2) ข้าวนาปรัง ทุเรียน ลำไย กาแฟ ยางพารา
3) มังคุด เงาะ สับปะรด ถั่วเหลือง ฤดูแล้ง มะพร้าว
4) กล้วยไข่ กล้วยหอม ส้มโอ ทานตะวัน มะม่วง
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 1) 2552
2) 2553
3) 2554
4) 2555
รูปแบบข้อมูล online/CD/เอกสารรูปเล่ม
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 1) 2552
2) 2553
3) 2554
4) 2555
การเชื่อมโยง เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS_1984_UTM_ Zone 48N
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles , jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) Plan_code, Suit_code
ชนิดของ Primary Key Character, Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รหัสแผนการใช้ที่ดิน เขตการใช้ที่ดินความเหมาะสมของที่ดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
นางไพจิตร ชัยสิทธิ์
นางสุธารา ยินดีรส
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล sutaray@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
น.ส.ทิพวัลย์ บูรณะอำนวย
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล  wandee@ldd.go.th