ความเป็นมา

กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ผลงานวิจัย และงานวิชาการได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงาน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับโครงการ อันเป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสำรวจดิน จำแนกดิน การจัดทำแผนที่ และระบบข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำมาเป็นข้อมูล หรือสารสนเทศที่สามารถนำไปวางแผนด้านการพัฒนาที่ดิน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย ที่มีอยู่จำนวนมากนั้นได้กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้การค้นหาข้อมูลงานวิชาการ หรือข้อมูลงานวิจัยที่เคยมีการทำมาก่อน สำหรับให้นักวิชาการของกรมฯ นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการวิจัยหรือคิดนวัตกรรม รวมทั้งการบริการข้อมูลแก่นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทำได้ยาก หรือบางครั้งข้อมูล ผลงานวิชาการมีการสูญหาย

การพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน โดยการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบจัดการข้อมูล ให้เป็นระบบ จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลงานวิชาการ หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

สืบค้นข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล สามารถสืบค้นได้หลายคำโดยใช้การเว้นวรรค เช่น ต้องการสืบค้นชุดดินในจังหวัดลพบุรี ให้พิมพ์ "ชุดดิน ลพบุรี" จะได้ชื่อเรื่องที่มีคำว่า"ชุดดิน"และ"ลพบุรี" อยู่ด้วยกัน

รายละเอียดการใช้งาน ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 1937 โทรสาร 0 2579 7767
e-mail : cit_3@ldd.go.th

โปรแกรมที่สนับสนุน

©กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์