แผนที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
แผนการใช้ที่ดิน
  แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
  แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่เสี่ยงภัย
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
โครงการปลูกหญ้าแฝก
ศูนย์ถ่ายทอดฯและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
   
ชื่อข้อมูล แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 1) เชียงใหม่ ลำพูน บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ยโสธร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์
2) ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์
3) ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี พังงา อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 1) 2549
2) 2550
3) 2551
รูปแบบข้อมูล CD/เอกสาร
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 1) 2549
2) 2550
3) 2551
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS_1984_UTM_ Zone 47N_48N
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles , jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) Plan_code
ชนิดของ Primary Key Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รหัสแผนการใช้ที่ดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
นางไพจิตร ชัยสิทธิ์
นางสุธารา ยินดีรส
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล sutaray@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
น.ส.ทิพวัลย์ บูรณะอำนวย
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล  wandee@ldd.go.th