การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561]
  เอกสารประกอบการอบรม
 
-
เอกสารการใช้งาน Microsoft Excel 2013
   
หลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการเพื่องานบริการประชาชน  
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561]
  เอกสารประกอบการอบรม
 
-
เอกสารการวิธีแก้ปัญหา Boot Device Not Found
   
หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet  
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561]
  เอกสารประกอบการอบรม
 
-
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LDD Zoning
     
 การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร การพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 [ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   
หลักสูตร ความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560]
 
-
รายงานการติดตามผลการฝึกอบรม
   
หลักสูตร การใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Portal [วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูงด้านการพัฒนาที่ดินและการเกษตร (LDD Zoning)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 4 :  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560]
   
  การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักสูตร การลดความเสี่ยงให้กับเว็บไซต์หน่วยงาน จากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล [วันที่ 28 ธันวาคม 2559]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
-
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
-
ภาพกิจกรรม
   
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศและเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
-
คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศและเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
[บรรยายโดย : ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559]
     
หลักสูตร การสร้างสรรค์เพื่อสื่อภาพแทนข้อมูล Infographics แบบมืออาชีพ [วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       
  การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย
 
-
หลักสูตร พื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (Basic)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [วันที่ 18 มกราคม 2559]
 
-
หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [วันที่ 19 - 20 มกราคม 2559]
   
หลักสูตร การจัดเตรียมข้อมูลแผนที่สำหรับนำขึ้นระบบบริการสารสนเทศทรัพยากรดิน
 
-
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน"
[บรรยายโดย : นายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 4 :  ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 5 :  ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 6 :  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 7 :  ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 8 :  ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2559]
     
หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย
 
-
หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Basic)
   
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558]
 
-
หลักสูตร เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Advance)
   
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม [วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558]
 
  การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla (Training for Beginner)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 4 :  ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558]
หลักสูตร พื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (Basic)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  วันที่ 15 ธันวาคม 2557]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  วันที่ 22 ธันวาคม 2557]
หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2557]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2557]
หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Basic)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   [รุ่นที่ 1 :  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557]  
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   [รุ่นที่ 2 :  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม   [รุ่นที่ 3 :  วันที่ 11 ธันวาคม 2557]
หลักสูตร เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Advance)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 1 :  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 2 :  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557]
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [รุ่นที่ 3 :  วันที่ 12 ธันวาคม 2557]
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ยี่ห้อ Sourcefire  
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ยี่ห้อ Softnix  (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย FireWall ยี่ห้อ Dell รุ่น SonicWall  (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้ระบบฐานข้อมูลจำลองการทำเกษตรกรรม (Sim-Farm)  (วันที่ 30 ตุลาคม 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
   การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
หลักสูตร “การจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 22301:2012”
(วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
 
-
เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ (GIS)
(ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร
 
-

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่สำหรับสำนักงาน
(รุ่นที่ 1 > ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556
)
(รุ่นที่ 2 > ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2556)

 
-
หลักสูตร มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver
(รุ่นที่ 1 > ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556)
(รุ่นที่ 2 > ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556)
 
-
หลักสูตร มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน)
(รุ่นที่ 1 > ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2557)
(รุ่นที่ 2 > ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2557)
หลักสูตร การใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่และเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557)
 
   การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556   
หลักสูตร การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2556)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2556)
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ
                รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบบ Web Mapping Service : WMS (วันที่ 9 พฤษภาคม 2556)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม การแปลงข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีให้อยู่ในรูปของ Tile Image Map Cache
(วันที่ 9 พฤษภาคม 2556)
หลักสูตร การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาที่ดิน และการจัดทำ
คำอธิบายข้อมูล Metadata GIS
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556)
 
-
ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการพัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางข้อมูลแบบ Real Time เพื่อการเตือนภัย
สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่าย
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฐานข้อมูลเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์และฐานข้อมูลงบประมาณ
(ระหว่างวันที่ 17-30 มกราคม 2556)
                รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
-
รุ่นที่ 1,"ผู้ดูและระบบฐานข้อมูลการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร" (วันที่ 17 มกราคม 2556)
 
-
รุ่นที่ 2 , "ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลงบประมาณ" (วันที่ 18 มกราคม 2556)
 
-
รุ่นที่ 3 , "ฐานข้อมูลเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ และฐานข้อมูลงบประมาณ"
(ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556)
 
-
รุ่นที่ 4 , "ฐานข้อมูลเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ และฐานข้อมูลงบประมาณ"
(ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2556)
 
-
รุ่นที่ 5 , "ฐานข้อมูลเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ และฐานข้อมูลงบประมาณ"
(ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2556)
 
-
รุ่นที่ 6 , "ฐานข้อมูลงบประมาณ" (ส่วนกลาง) (วันที่ 30 มกราคม 2556)
หลักสูตร การ Create Map Cache in ArcGIS Server (วันที่ 14 มกราคม 2556)
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกอบรมด้าน GIS (ระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2555)
                 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
-
หลักสูตรที่ 1 ซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ผ่านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ RDBMS
( ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555)
 
-
หลักสูตรที่ 2 ซอฟต์แวร์สำหรับการแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ 3 มิติ (3D Analyst)
(ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555)
 
-
หลักสูตรที่ 3 ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analyst) - Create Surface Geoprocessing Raster
(ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555)
 
   การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  2555 
หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน (ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555)
หลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงพื้นที่
Executive Information System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน
(ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-20 มีนาคม 2555)
   
   การฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554
หลักสูตร การสร้างความตระหนัก เรื่องความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Awareness Training)
(ระหว่าง วันที่ 24-28 มีนาคม 2554)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
 (ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2554)
 
   การฝึกอบรมด้าน Network ประจำปีงบประมาณ 2553
หลักสูตร การรับมือความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
หลักสูตร แนวทางการป้องกัน ภัยจากไวรัสในระบบเครือข่าย
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ภาพกิจกรรม