แผนที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
แผนการใช้ที่ดิน
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่เสี่ยงภัย
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
  แหล่งน้ำขนาดเล็ก
โครงการปลูกหญ้าแฝก
ศูนย์ถ่ายทอดฯและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
   
ชื่อข้อมูล ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
จุดประสงค์การใช้งาน รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั่วประเทศ
มาตราส่วน -
ปีที่ผลิตข้อมูล 2555
รูปแบบข้อมูล Excel
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายเดือน
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2558 (ปรับปรุงทุกปีงบประมาณ)
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Point
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS_1984_UTM_ Zone 47N_48N
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายอุดม วิภาสไพสิฐ
นายธนภัทร งามดี
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-8537 ต่อ 102 , FAX 02-579-8537 ต่อ 101
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล oed_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-562-5100 ต่อ 1328
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล cit_3@ldd.go.th