ข้อควรปฏิบัติการใช้ระบบประชุมทางไกลร่วมกัน
การเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
หมายเลขใช้สำหรับติดต่อผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
สื่อหรือเอกสารประกอบการชี้แจง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
การทดสอบและปรับอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
รายชื่อผู้รับผิดชอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 - 12
แผนผังห้องประชุม กำหนดจุด Video Conference