จำนวนผู้เข้าชม Website counter
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801


ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
 
3.1
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กผง.)
 
3.2
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กค.)
       
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
 
4.1
โครงการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri-Map) (กนผ.)
     
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)