ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพื่อใช้ e-Service บริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน


     ข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างผู้สมัครสมาชิกเพื่อใช้ e-Service บริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรมพัฒนาที่ดิน” กรุณาอ่านข้อความตกลงโดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน ดังต่อไปนี้

     1. การสมัครสมาชิกเพื่อใช้ e-Service บริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

     2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรณีตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมพัฒนาที่ดินอาจระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     3. ผู้สมัครยินยอมให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิก หากกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครระบุไว้ไม่ชัดเจนและ/หรือเป็นเท็จ กรมพัฒนาที่ดินมีสิทธิยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     4. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัคร ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

     5. กรมพัฒนาที่ดินจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลของผู้สมัคร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน