ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ พด.

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

ประโยชน์ : ผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ
อัตราการผลิต : 1 ซอง ผลิตปุ๋ยหมักได้ 1 ตัน
อัตราการใช้ :
- ข้าว, ไม้ดอก, พืชไร่ : ใช้ 2 ตันต่อไร่
- พืชผัก : ใช้ 4 ตันต่อไร่
- ไม้ผล,ไม้ยืนต้น : ใช้ 20 - 50 กิโลกรัมต่อหลุม
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ : ควรใช้ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว, ควรเก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

ประโยชน์ : ผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ให้สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
อัตราการผลิต : 1 ซอง ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 50 ลิตร
อัตราการใช้ : น้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้ำ 500 - 1,000 ส่วน
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ : ควรเก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

ประโยชน์ : ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช
อัตราการผลิต : 1 ซอง ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ฯ ได้ 100 กิโลกรัม
อัตราการใช้ :
- พืชไร่, พืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ : ใช้ 100 กิโลกรัมต่อไร่
- ไม้ผล,ไม้ยืนต้น : ใช้ 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้น
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :เก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อซุปเปอร์ พด.3 ไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

ประโยชน์ : ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
อัตราการผลิต : 1 ซอง ผลิตสารบำบัดน้ำเสียฯ ได้ 50 ลิตร
อัตราการใช้ : บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ 1 ลิตรต่อน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร (สามารถอ่านอัตราการใช้เพิ่มเติมได้ที่ "วิธีการใช้เพิ่มเติม")
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :ควรเก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ใว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

ประโยชน์ : ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช
อัตราการผลิต : 1 ซอง + พืชสมุนไพรสด 30 กิโลกรัม + กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม + รำข้าว 100 กรัม + น้ำ 30 ลิตร
อัตราการใช้ : เจือจางสารควบคุมแมลงฯ 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ส่วน
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :ควรเก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.9

ประโยชน์ : เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว
อัตราการผลิต : 1 ซอง + ปุ๋ยหมัก 300 กิโลกรัม + รำข้าวละเอียด 3 กิโลกรัม + น้ำ 20 ลิตร
อัตราการใช้ :
- ข้าว, พืชไร่, พืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ : ใช้ 100 กิโลกรัมต่อไร่
- ไม้ผล, ไม้ยืนต้น : ใช้ 3 กิโลกรัมต่อต้น
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :เก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด 9 ใว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 (ปอเทือง)

ประโยชน์ : เพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และมวลชีวภาพ
อัตราการผลิต : 1 ซอง + ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม + รำข้าว 1 กิโลกรัม
อัตราการใช้ : หว่านปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อฯ 100 กิโลกรัมต่อไร่
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ : ควรเก็บจุลินทรีย์ฯ และปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ พด.11 (ปอเทือง) แล้วไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 (โสนอัฟริกัน)

ประโยชน์ : เพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และมวลชีวภาพ
อัตราการผลิต : 1 ซอง + ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม + รำข้าว 1 กิโลกรัม
อัตราการใช้ : หว่านปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อฯ 100 กิโลกรัมต่อไร่
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ : ควรเก็บจุลินทรีย์ฯ และปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ พด.11 (โสนอัฟริกัน) แล้วไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า)

ประโยชน์ : เพิ่มไนโตรเจน เพิ่มมวลชีวภาพ
อัตราการผลิต : 1 ซอง + เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 10 กิโลกรัม + น้ำมันพืช ครึ่งช้อนโต๊ะ
อัตราการใช้ : หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10 กิโลกรัมต่อไร่
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :เมล็ดที่คลุกไรโซเบียมถั่วพร้าแล้ว ควรนำไปปลูกทันที

วิธีการใช้เพิ่มเติม
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

ประโยชน์ : เพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
อัตราการผลิต : 1 ซอง + ปุ๋ยหมัก 300 กิโลกรัม + รำข้าว 3 กิโลกรัม
อัตราการใช้ :
ข้าว : ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่
พืชไร่, พืชผัก, หญ้าอาหารสัตว์ : ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่
ไม้ผล, ไม้ยืนต้น : ใช้ 3 - 5 กิโลกรัมต่อต้น
รูปแบบให้บริการ : ซอง
คำแนะนำในการใช้ :ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่ขยายเชื้อแล้วในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม


กล้าหญ้าแฝก

หญ้าแฝกแจกจ่าย

ประโยชน์ : อนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน รักษาความชื้นในดิน ใบสามารถตัดไปใช้คลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์
รูปแบบให้บริการ : กล้า

วิธีการปลูกเพิ่มเติม


เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง

ประโยชน์ : พืชปรับปรุงบำรุงดิน ขึ้นได้ในดินเลว ปลูกได้ดีทั้งในที่ดอนและที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำแช่ขัง ทนแล้ง ช่วยสร้างธาตุอาหารไนโตรเจน
รูปแบบให้บริการ : กระสอบ

วิธีการปลูกเพิ่มเติม
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน

ประโยชน์ : พืชปรับปรุงบำรุงดิน เจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนา ในน้ำท่วมขัง ทนต่อดินเค็ม ช่วยสร้างธาตุอาหารไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุ
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม

วิธีการปลูกเพิ่มเติม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า

ประโยชน์ : พืชปรับปรุงบำรุงดิน เติบโตและปรับตัวได้ดีในทุกภาค ขึ้นได้ดีในดินเหนียวและดินกรด ทนต่อสภาพความเค็มได้ดี
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม

วิธีการปลูกเพิ่มเติม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม

ประโยชน์ : ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในนาข้าว สามารถปลูกก่อนหรือหลังการทำนา หรือปลูกพร้อมข้าว
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม

วิธีการปลูกเพิ่มเติม


สารปรับปรุงดิน

ปูนมาร์ล

ประโยชน์ : แก้ไขความเป็นกรดของดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางและภาคตะวันออก
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม
อัตราการใช้ : ใช้ตามค่าความต้องการปูนของดินตามผลการวิเคราะห์ดิน ควรใช้ภายใต้คำแนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม
หินปูนฝุ่น

ประโยชน์ : แก้ไขความเป็นกรดของดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคใต้
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม
อัตราการใช้ : ใช้ตามค่าความต้องการปูนของดินตามผลการวิเคราะห์ดิน ควรใช้ภายใต้คำแนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม
โดโลไมท์

ประโยชน์ : แก้ไขความเป็นกรดจัดของดินในพื้นที่ที่ยกร่องปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ก่อนปลูก
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม
อัตราการใช้ : ใช้ตามค่าความต้องการปูนของดินตามผลการวิเคราะห์ดิน ควรใช้ภายใต้คำแนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม
ยิปซัม

ประโยชน์ : แก้ปัญหาดินแน่นทึบในสภาวะดินเค็มที่มีเกลือของโซเดียมสูงและแก้ความเป็นพิษของอะลูมินั่มในดินที่เป็นกรด
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม
อัตราการใช้ : ใช้ตามผลการวิเคราะห์ดิน ควรใช้ภายใต้คำแนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม


ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก

ประโยชน์ : เร่งการเจริญเติบโตของพืช
อัตราการใช้ :
- ข้าว ใช้ 2 ตันต่อไร่
- พืชผัก ใช้ 4 ตันต่อไร่
- พืชไร่ ใช้ 2 ตันต่อไร่
- ไม้ยืนต้น เตรียมหลุมปลูก ใช้ 20 กิโลกรัมต่อหลุม ต้นพืชที่เจริญแล้ว ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น
- ไม้ตัดดอก ใช้ 2 ตันต่อไร่
- ไม้ดอกยืนต้น ใช้ 5-10 กิโลกรัม
รูปแบบให้บริการ : กิโลกรัม
คำแนะนำในการใช้ : ควรใส่ปุ๋ยใต้ผิวดิน ให้ห่างจากรากประมาณ 5 ซม.

วิธีการใช้เพิ่มเติม : -


น้ำหมัก สารบำบัดน้ำเสีย สารควบคุมหนอนกระทู้ผัก ควบคุมเพลี้ยแป้ง

น้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2

ประโยชน์ : เร่งการเจริญเติบโตของพืช
อัตราการใช้ : 1 ฝา ต่อน้ำ 2.5 - 5 ลิตร
รูปแบบให้บริการ : ขวด
คำแนะนำในการใช้ : ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น 10 วันต่อครั้ง, เก็บไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม : -
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

ประโยชน์ : บำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นตามแหล่งน้ำเสีย ทำความสะอาดคอกสัตว์
อัตราการใช้ :
- บำบัดน้ำเสียและใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ : ใช้ 1 ลิตรต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร
- ทำความสะอาดคอกสัตว์ : เจือจางสารบำบัดน้ำเสียฯ 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน
รูปแบบให้บริการ : ขวด
คำแนะนำในการใช้ :ควรเก็บไว้ในที่ร่ม

วิธีการใช้เพิ่มเติม : -
สารควบคุมหนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

ประโยชน์ : ควบคุมหนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก
อัตราการผลิต : 2 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร
อัตราการใช้ :
- พืชไร่, พืชผัก, พืชดอก : ฉีดพ่น 50 ลิตรต่อไร่
- ไม้ผล : ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่
รูปแบบให้บริการ : ขวด
คำแนะนำในการใช้ :ควรใส่สารจับใบ 10 CC ลงในสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 10 ลิตร, ควรเก็บในที่ร่ม, ไม่ควรใช้เข้มข้นเกินอัตราที่แนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม : -
สารควบคุมเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

ประโยชน์ : ควบคุมเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน
อัตราการผลิต : 2 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร
อัตราการใช้ :
- พืชไร่, พืชผัก, พืชดอก : ฉีดพ่น 50 ลิตรต่อไร่
- ไม้ผล : ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่
รูปแบบให้บริการ : ขวด
คำแนะนำในการใช้ :ควรใส่สารจับใบ 10 CC ลงในสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 10 ลิตร, ควรเก็บในที่ร่ม, ไม่ควรใช้เข้มข้นเกินอัตราที่แนะนำ

วิธีการใช้เพิ่มเติม : -