ผู้ร่วมแสดงความยินดีทั้งหมด 392 ราย กลับหน้าหลัก

แสดง   รายการต่อหนึ่งหน้า  
   

          จำนวน 392 รายการ          หน้าที่ 1/44

ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

นิภาพร ไกรทอง


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสครบรอบ 44 ปี

นายสายัณห์ โสภา และ ครอบครัว


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นายกิตติพงศ์ กิตฐิติพงศ์ และ ครอบครัว


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

จำลองลักษณ์ ก้อนทอง

ร.ร.ชุมชนบึงบา


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นางกัลยา นบนอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นายสุธรรม พวงมลิวัลย์

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสครบรอบ 44 ปี

เบญจา เกตุตระกูล


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นายชัยณรงค์ นาถิม

ผอ.รร.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

นางสาวอุดมพร วังชัย

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๓ฉะเชิงเทรา


แสดงเต็มหน้า

       

กลับหน้าหลัก