ค้นหาข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เก่า)
ค้นหาข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์  ตังแต่วันที่        ถึง     
  (***กรุณาระบุวันที่ที่ต้องการค้นหาก่อนกดปุ่มค้นทุกครั้ง***)

**สถานะการขึ้นเอกสาร    y = มีเอกสารแนบ    n = ไม่มีเอกสารแนบ**

จำนวนประกาศที่พบ      0      แผน
ไม่พบข้อมูล