<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="PriceSearch.aspx.cs" Inherits="PriceSearch" %> รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์