กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน

e-Pay Slip ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (พนักงานราชการส่วนกลาง)