หน้าแรกเข้าสู่ระบบเพื่อให้ความ
เห็นหรือสร้าง Blog ของคุณค้นหาตามเงื่อนไขDownload คู่มือการใช้งานติดต่อเรา

  เรื่อง แนะนำระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)  
  สร้างโดย : rujirat  
  สร้างเมื่อ : 1 ธันวาคม 2560   เวลา 11:35 น.   แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7 ธันวาคม 2560   เวลา 11:03 น.      
  หมวดหมู่ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวนผู้เข้าชม : 521  
     
   
     
            ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (Thailand Agricultural Research Repository : TARR) ภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเข้ารายละเอียดงานวิจัยเพื่อให้บริการผ่านระบบที่ http://tarr.arda.or.th

          ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรได้จากชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย คำสำคัญ ชื่อหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ บทคัดย่อ หรือชื่อแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย โดยระบบจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น เลขทะเบียนวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ ชื่อผู้วิจัยร่วม คำสำคัญ หัวเรื่อง บทคัดย่อ ปีที่ทำการวิจัย รวมทั้งเชื่อมโยงไฟล์เอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF File ที่หน่วยงานนำเข้าสู่ระบบ

          นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลสถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานที่ทำวิจัยหรือเผยแพร่ ปีที่ทำวิจัย หรือตามชื่อหน่วยงานที่ให้ทุน ในรูปแบบกราฟวงกลม
 
     
     
  คำสำคัญ (Keyword) : ค้นหางานวิจัย งานวิจัย ด้านการเกษตร TARR ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร สวก. arda  
     
 
Rating : -
 
     
   
     
  ต้อง Login ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
  เข้าหน้าหลักเพื่อสร้างบล็อกของคุณ (ต้อง Log In เข้าสู่ระบบก่อน)