เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 60 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของเกษตรกรตลอดไป

เกษศิรินทร์ อัมพฤกษ์

หมอดินอาสากลับหน้าหลัก