ปรับปรุงเมื่อ :๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
งานสำรวจดิน คือการศึกษารวบรวมคุณลักษณะเฉพาะของดินและสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ทำเป็นแผนที่และรายงานการสำรวจดิน โดยบอกเป็นชื่อชนิดของดิน หรือหน่วยแผนที่ดิน รวมทั้งลักษณะและสมบัติของดิน ส่วนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องแปลผลให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการนำข้อมูลดินมาจัดชั้นความเหมาะสมของดินทั้งด้านการเกษตร และด้านปฐพีกลศาสตร์ รวมไปถึงคำแนะนำการจัดการดินเบื้องต้น

การจัดทำข้อมูลแผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ แผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1 : 25,000 เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน มารวบรวมและจัดทำเป็นฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินระดับตำบล ประกอบด้วยลักษณะและสมบัติของกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดิน การจัดการดินเบื้องต้น และปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ละเอียดถึงระดับตำบล บนเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนทำการเกษตร เพื่อให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 
เข้าสู่ระบบ ..เพื่อเลือกพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
อ่าน...คู่มือการใช้งาน
 
หมายเหต
ชื่อตำบลที่มีเครื่องหมาย * เช่น.... เหล่าหลวง*
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได
สอบถามเพิ่มเติมที่ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
โทร. 1760 ต่อ 1339, 1367
 
แสดงผลได้ดีเมื่อใช้ Google chrome
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗