สถิติบริการข้อมูล

จากวันที่
ถึงวันที่


ลำดับผลิตภัณฑ์จำนวนผู้ขอรับบริการ
1ผลิตภัณฑ์ พด.2,566
2กล้าหญ้าแฝก1,573
3เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน2,371
 รวม6,510