ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
23337นางชญานิษฐ์ สุวรรณมณี22/6/2563 13:30:07สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 16ใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ในการปลูกผักสวนครัว มารับด้วยตนเอง 
23365นางสาวอรพรรณ ทองช่วง30/6/2563 15:44:55สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 16ในการทำปุ๋ย และบำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23434นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 15:05:09สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มารับด้วยตนเอง 
23435นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 15:07:46สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มารับด้วยตนเอง 
23436นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 15:12:41สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย มารับด้วยตนเอง 
23437นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 16:01:06สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 75ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช มารับด้วยตนเอง 
23438นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 16:24:15สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 95ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส มารับด้วยตนเอง 
23439นางละอองดาว ชาญชญานนท์10/7/2563 19:46:22สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23440นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 22:30:32สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110ใช้ทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23441นายณรงค์กร โถทอง10/7/2563 22:54:38สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23442นางสาวสุพรรษา สกุลเจียมใจ11/7/2563 0:04:02สถานีพัฒนาที่ดินพะเยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23443นางสาวสุพรรษา สกุลเจียมใจ11/7/2563 0:11:52สถานีพัฒนาที่ดินพะเยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ปรับปรุง บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23444ว่าที่รต.หญิงสุดารัตน์ หาธะนี11/7/2563 8:49:53สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ปรับคุณภาพดิน มารับด้วยตนเอง 
23445ว่าที่รต.หญิงสุดารัตน์ หาธะนี11/7/2563 8:51:23สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำปุ๋ยน้ำบำรุงพืชผล มารับด้วยตนเอง 
23446นายอภิศักดิ์ เสริฐจันทึก11/7/2563 14:41:30สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23447นายสุรมิตร ปรือปรัง11/7/2563 22:24:17สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110หมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้
 
มารับด้วยตนเอง 
23448นายสุรมิตร ปรือปรัง11/7/2563 22:42:50สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110หมักปุ๋ยอินรีย์จากเศษใบไม้แห้ง มารับด้วยตนเอง 
23370นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ1/7/2563 16:09:31สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 16ทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นอาหารของต้นไม้/พืชผัก มารับด้วยตนเอง 
23396นายปิญะินทร์ สุขธัรงค์5/7/2563 23:31:41สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 21ผสดินปลูก มารับด้วยตนเอง 
23398นางสาวยุพา สุขล้น6/7/2563 10:29:24สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23399นางสาวยุพา สุขล้น6/7/2563 10:30:19สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ลดกลิ่นมูลสัตว์ มารับด้วยตนเอง 
23400นางสาวยุพา สุขล้น6/7/2563 10:31:05สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 115ปรับปรุงบำรุงดินเค็ม มารับด้วยตนเอง 
23401นางสาวยุพา สุขล้น6/7/2563 10:34:53สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35บำรุงต้นไม้ มารับด้วยตนเอง 
23412นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์คาร8/7/2563 9:52:26สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310ปลูกผัก สวนผักอินทรย์ มารับด้วยตนเอง 
23413นางสาวจุไรรัตน์ วงษ์คาร8/7/2563 9:53:24สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ใช้ทำปุ๋ยหมักในสวนผักอินทรีย์ มารับด้วยตนเอง 
23414นายว่าที่ ร.ท.นิกรณ์ โปธาฤทธิ์ โปธาฤทธิ์9/7/2563 14:45:37สถานีพัฒนาที่ดินพะเยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 312ปลูกผักสวนครัว แบบไฮโดรโปรนิกส์ มารับด้วยตนเอง 
23416ว่าที่ร้อยตรีประเทือง เอี่ยมเอิบ9/7/2563 15:13:48สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
23417ว่าที่ร้อยตรีประเทือง เอี่ยมเอิบ9/7/2563 15:23:41สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ใส่บ่อปลาครับ มารับด้วยตนเอง 
23418ว่าที่ร้อยตรีประเทือง เอี่ยมเอิบ9/7/2563 15:26:11สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักครับ มารับด้วยตนเอง 
23419นางสาวจรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์9/7/2563 22:00:16สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25ทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนเพื่อใช้รดต้นไม้บำรุงพืชดินที่บ้าน มารับด้วยตนเอง 
23420นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:11:59สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ณ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา มารับด้วยตนเอง 
23421นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:14:15สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ณ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา มารับด้วยตนเอง 
23422นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:14:55สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ณ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา มารับด้วยตนเอง 
23423นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:16:21สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ณ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา มารับด้วยตนเอง 
23424นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:16:54สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110เพื่อใช้ในแปลงเกษตร ณ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา มารับด้วยตนเอง 
23425นายประสิทธิ์ ลาจันทึก9/7/2563 22:40:42สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23429นายซูกันนี มะสะกีเร็ง10/7/2563 12:01:12สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ปลูกพืช ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23430นายซูกันนี มะสะกีเร็ง10/7/2563 12:01:13สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ปลูกพืช ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
23431ว่าที่ร้อยตรีประเทือง เอี่ยมเอิบ10/7/2563 13:18:21สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักครับ มารับด้วยตนเอง 
23432ว่าที่ร้อยตรีประเทือง เอี่ยมเอิบ10/7/2563 13:18:58สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ใส่บ่อปลาครับ มารับด้วยตนเอง 
23433นายชูสิทธิ์ เวทยะวานิช10/7/2563 14:59:33สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3834นางสาวอรพรรณ ทองช่วง30/6/2563 15:19:23สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติ800เพชรบูรณ์ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3837นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ1/7/2563 16:08:11สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติ400เพชรบูรณ์อนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ป้องกันการพังทะลายของดิน 
 
3838นายเชิดตระกูล บุญอาสา1/7/2563 19:49:46สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติ2,000ศรีสะเกษอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3839นางสาวสุพัตรา สุขสันติกาล2/7/2563 9:57:41สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติ100ลพบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3843นายสุทธิพงษ์ บุตรน้ำเพ็ชร3/7/2563 15:05:25สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติ10,000เพชรบูรณ์อนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3851นางสาวชุติมา ขจิตจิต10/7/2563 14:44:59สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมยังไม่อนุมัติ20,000นครปฐมอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3852นายนริศ เปรมธีรสมบูรณ์10/7/2563 15:08:55สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมยังไม่อนุมัติ50,000นครปฐมปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3853นายธนชัย ดอกสันเทียะ10/7/2563 15:35:13สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติ2,000นครราชสีมาอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3854นางสาสอลิษา ดงสันเทียะ10/7/2563 15:40:18สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติ2,000นครราชสีมาอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3855นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 22:48:31สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติ3,000นครราชสีมาอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3856นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 23:09:15สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติ2,000นครราชสีมาอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
40931นายวรายุทธ คำจันทร์26/6/2563 9:00:19สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น 
40941นางจันทา ผิเหลือง26/6/2563 9:02:57สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม10กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น 
 2นางจันทา ผิเหลือง26/6/2563 9:02:57สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติถั่วพร้า10กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น 
 3นางจันทา ผิเหลือง26/6/2563 9:02:57สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติปอเทือง30กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น 
 4นางจันทา ผิเหลือง26/6/2563 9:02:57สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน10กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น 
40991นางสาวศิรินภา นาคพันธ์1/7/2563 16:12:47สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม3ซองปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นางสาวศิรินภา นาคพันธ์1/7/2563 16:12:47สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติปอเทือง5ซองปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
41051นายสุทธิพงษ์ บุตรน้ำเพ็ชร3/7/2563 15:06:59สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ยังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
41141นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:30:52สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม5กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:30:52สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพร้า5กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:30:52สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติปอเทือง20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นายณัฐวัฒน์ ลาจันทึก9/7/2563 22:30:52สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน15กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
41151นายประสิทธิ์ ลาจันทึก9/7/2563 22:45:00สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม10กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นายประสิทธิ์ ลาจันทึก9/7/2563 22:45:00สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพร้า10กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นายประสิทธิ์ ลาจันทึก9/7/2563 22:45:00สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติปอเทือง20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นายประสิทธิ์ ลาจันทึก9/7/2563 22:45:00สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน15กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
41161นางสาสอลิษา ดงสันเทียะ10/7/2563 15:42:12สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติปอเทือง200กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
41171นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 23:00:28สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
 
 2นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 23:00:28สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติถั่วพร้า-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
 
 3นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 23:00:28สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติปอเทือง1ถุงปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ใช้เป็นปุ๋ยสด ปลูกคลุมดิน ป้องกันการพังทลายของดิน  
 4นายพล เวียงสันเทียะ10/7/2563 23:00:28สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
 
41181นาวาเอกทักษิณ วงษ์สุวรรณ11/7/2563 7:29:29สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด