ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
19621นายอาทิตย์ พยุงวีระน้อย14/12/2560 16:57:08สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65นำไปใช้ในการหมักเศษอาการในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
19622นายอาทิตย์ พยุงวีระน้อย14/12/2560 17:07:53สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ขอเพื่อนำไปใช้ในการทำปุ๋ยหมัก  มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
2947นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์15/12/2560 8:44:47สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติ5,000อุดรธานีปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
2950นายสงวน ปี่แก้ว18/12/2560 11:30:51สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรียังไม่อนุมัติ1,000เพชรบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
32121นายมานะ อะมะมูล4/12/2560 9:08:44สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม50กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นายมานะ อะมะมูล4/12/2560 9:08:44สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง150กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
32141นายฉลาด อาจหาญ6/12/2560 9:39:03สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง75กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
32261นายสุรพงษ์ วิวัฒน์นิมิต15/12/2560 7:38:27สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงดิน  
 2นายสุรพงษ์ วิวัฒน์นิมิต15/12/2560 7:38:27สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติ ถั่วพร้า100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงดิน  
32281นายสงวน ปี่แก้ว18/12/2560 11:34:01สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม50ก.ก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นายสงวน ปี่แก้ว18/12/2560 11:34:01สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรียังไม่อนุมัติถั่วพร้า50ก.ก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นายสงวน ปี่แก้ว18/12/2560 11:34:01สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง250ก.ก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นายสงวน ปี่แก้ว18/12/2560 11:34:01สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรียังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน100ก.ก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
32291นางสาวน้องใหม่ อินทโชติ18/12/2560 12:25:29สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน