ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
19413นางสาวสุรภี ดวงถาวร3/10/2560 10:39:23สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 112เพื่อนำไปบำรุงดินเพื่อใช้ปลูกผักสวนครัว มารับด้วยตนเองหากท่านทำการเกษตรอยู่ที่ จ.มุกดาหาร สามารถขอรับได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โทร 042-643-772 ถึง 3 ในวันเวลาราชการ แต่ถ้าทำการเกษตรตามที่อยู่ที่ให้มา สามารถขอรับได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ โทร 053-121-171 อีเมล cmi01@ldd.go.th 
19455นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:02:07สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15บํารุงดินเพิ่มธาตุอาหาร มารับด้วยตนเอง 
19456นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:08:21สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  มารับด้วยตนเอง 
19457นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:13:28สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65เพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ  
มารับด้วยตนเอง 
19458นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:14:51สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 75เพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพร  มารับด้วยตนเอง 
19459นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:16:50สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 95เพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
19460นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร16/10/2560 23:17:52สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 125เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 
มารับด้วยตนเอง 
19461นางอนงค์นาฎ สตอร์กี้18/10/2560 15:32:36สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
19462นางอนงค์นาฎ สตอร์กี้18/10/2560 15:34:36สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
2894นายกอบกูล เกตุสุวรรณ28/9/2560 13:32:25สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติ7,500สงขลาปลูกรอบขอบที่ดิน ลาดชัน  
2906นายไตรลักษณ์ ไชยกุล17/10/2560 10:42:25สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติ20สุราษฎร์ธานีปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ปลูกด้านข้างรางระบายน้ำ ป้องกันดินพังทลาย 
 
2907นางสาวจรรยาภรณ์ จิตแก้ว17/10/2560 18:00:20สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติ500สุราษฎร์ธานีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
คลุมดินรอบโคนต้นไม้และทำปุ๋ยพืชสด 
 
2908นางสาวจรรยาภรณ์ จิตแก้ว17/10/2560 18:04:31สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติ500สุราษฎร์ธานีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
คลุมดินรอบโคนต้นไม้และทำปุ๋ยพืชสด 
 
2909นางสาวจรรยาภรณ์ จิตแก้ว17/10/2560 18:05:06สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติ500สุราษฎร์ธานีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
คลุมดินรอบโคนต้นไม้และทำปุ๋ยพืชสด 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
31261นางสาวชุติมา แก้วสระ8/10/2560 19:06:41สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติปอเทือง50กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
31311นางสาววีรยา วิลัยพิศ10/10/2560 10:06:49สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม5ไร่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นางสาววีรยา วิลัยพิศ10/10/2560 10:06:49สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติถั่วพร้า-ไร่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
31381นางสาววิภารัตน์ อังคะนิจ16/10/2560 8:02:56สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
31391นายอร่าม วิเวก16/10/2560 14:16:30สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังไม่อนุมัติปอเทือง50กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด