ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
22092นางสาวธัญญา คชกาสร14/1/2563 13:57:47สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำจุลินทรีย์หน่อยกล้วย มารับด้วยตนเอง 
22093นางสาวธัญญา คชกาสร14/1/2563 14:00:04สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25ทำดินปลูกต้นไม้ มารับด้วยตนเอง 
22094นางสาวธัญญา คชกาสร14/1/2563 14:18:44สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 125ทำดินปลูกต้นไม้ มารับด้วยตนเอง 
22107นายเอนก เชื้อจิ๋ว17/1/2563 10:48:34สถานีพัฒนาที่ดินตากยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110หมักใบไม้แห้ง มารับด้วยตนเอง 
22108นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:23:28สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1220ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
มารับด้วยตนเอง 
22109นายอนุชา ศรีสุนทร19/1/2563 19:24:54สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักจากหญ้าที่ตัดแทนการเผา มารับด้วยตนเอง 
22110นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:12:34สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22111นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:14:40สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22112นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:15:08สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 910เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22113นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:15:25สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22114นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:18:11สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22115นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:20:19สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22116นายนิพนต์ สิงห์ชัย20/1/2563 14:21:01สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 610เพื่อการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22123นายณัฐชตะ พูนสวัสดิ์21/1/2563 19:17:14สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310มะนาว ทุเรียน และผัก มารับด้วยตนเอง 
22124นายเอนก เจริญ21/1/2563 21:03:59สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1150ใช้ปรับสภาพดิน
ปลูกอะไรก็ไม่ได้
 
มารับด้วยตนเอง 
22125นายอาคม ทวีภักดิ์22/1/2563 12:58:05สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ทำปุ๋ยหมักน้ำมูลวัว มารับด้วยตนเอง 
22126นายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์23/1/2563 1:23:35สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 150ทำปุ๋ยหมักจากขี้วัว กากไส้กรองของอ้อย หญ้า และเถ้า เพื่อนำมาปรับปรุง และบำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
22127นายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์23/1/2563 1:29:32สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 250เพื่อนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ และจะนำไปรดในพื้นที่สวน และรดปุํยหมัก มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3512นายอภิวัฒน์ จตุรัส19/1/2563 22:17:14สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติ5,000ร้อยเอ็ดอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3513นายรัตนชาติ เลพล21/1/2563 13:03:46สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติ300กาฬสินธุ์อนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3514นายเอนก เจริญ21/1/2563 21:07:37สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติ100ขอนแก่นอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3515นายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์23/1/2563 1:26:03สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติ30,000ฉะเชิงเทราปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
โดยจะปลูกรอบแนวคัน โคก และตะพัก 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
38561นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:07:48สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม--ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 2นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:07:48สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า--ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 3นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:07:48สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
เสริมแร่ธาตุในดิน  
 4นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:07:48สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน--ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 5นางสาวชนกนาถ งามสิทธิ์19/1/2563 10:07:48สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติ---ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
38571นายอภิวัฒน์ จตุรัส19/1/2563 22:25:10สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพร้า25กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นายอภิวัฒน์ จตุรัส19/1/2563 22:25:10สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง200กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นายอภิวัฒน์ จตุรัส19/1/2563 22:25:10สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน25กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
38581นางสาวปัทมา งามนิยม20/1/2563 10:39:27สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
38591นายรัตนชาติ เลพล21/1/2563 13:16:53สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นายรัตนชาติ เลพล21/1/2563 13:16:53สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า3กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นายรัตนชาติ เลพล21/1/2563 13:16:53สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติปอเทือง3กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 4นายรัตนชาติ เลพล21/1/2563 13:16:53สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน3กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
38601ว่าที่ร้อยตรีทนง สอนบวบ22/1/2563 10:40:09สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด