ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
22184นางสาวบุสดี เนาวะราช11/2/2563 10:17:57สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งค่ะ มารับด้วยตนเอง 
22187น.สฐานิตา ราชาคำ11/2/2563 15:29:01สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120เพื่อนำมาใช้ย่อยสลายใบไม้ทำปุ๋ยไว้ใช้แทนการใช้เคมี มารับด้วยตนเอง 
22463นายภานุ จตุรัส2/4/2563 20:48:21สถานีพัฒนาที่ดินนครพนมยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำปุ๋ยเพื่อการทดลองทำเกษตรกรรม (ผักหวาน) มารับด้วยตนเอง 
22464นายภานุ จตุรัส2/4/2563 20:56:42สถานีพัฒนาที่ดินนครพนมยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ใช้ทดลองกับทุเรียนที่ปลูกไว้ในสวน รักษาราก มารับด้วยตนเอง 
22465นายศราวุธ ศรีจำนงค์3/4/2563 10:25:24สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เศษพืชและอาหาร มารับด้วยตนเอง 
22466นายศราวุธ ศรีจำนงค์3/4/2563 10:31:03สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ผลไม้ เศษอาหาร มารับด้วยตนเอง 
22467นายศราวุธ ศรีจำนงค์3/4/2563 10:36:03สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ใส่ในปุ๋ยหมักควบคุมเชื้อโรครากโคนเน่าของพืช มารับด้วยตนเอง 
22468นายศราวุธ ศรีจำนงค์3/4/2563 10:42:18สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 75หมักน้ำสมุนไพร ป้องกันแมลงศัตรูพืช เพลี้ย หนอน มารับด้วยตนเอง 
22469นางสาวโสภา ต่องาม3/4/2563 11:20:12สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 21ทำปุ๋ยชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
22470นางสาวโสภา ต่องาม3/4/2563 11:22:00สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 31แปลสภาพดินให้มีประโยชน์ มารับด้วยตนเอง 
22471นายสันติ วงค์ดี3/4/2563 11:40:44สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช มารับด้วยตนเอง 
22472นส.พวงแก้ว ไทรทองมี3/4/2563 20:34:44สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรและขยายไว้ใช้ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22473นายนาวิน ชุมแวงวาปี3/4/2563 20:43:54สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ใช้ในการแก้ไขเชื้อราที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม มารับด้วยตนเอง 
22474นายณัฏฐ์ เกตุกะทึก4/4/2563 9:42:42สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ทำปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22435นายเกรียงไกร เซ่งเซี่ยง30/3/2563 21:42:47สถานีพัฒนาที่ดินตรังยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำเกษตร​ มารับด้วยตนเอง 
22436นายนิพนธ์ ทองสีสังข์30/3/2563 22:22:56สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง มารับด้วยตนเอง 
22437นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:22:49สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ไปทำ น้ำหมัก ล้างท่อ ครับ มารับด้วยตนเอง 
22475นายณัฏฐ์ เกตุกะทึก4/4/2563 9:50:37สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 320ใช้ควบคุมโรคพืชในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22476นายณัฏฐ์ เกตุกะทึก4/4/2563 9:51:26สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 220ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22477นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:54:54สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22478นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:57:18สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22479นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:58:07สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22480นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:58:37สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 610การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22481นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:59:14สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22482นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:59:57สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 910การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22483นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:00:23สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22484นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:00:50สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22485นายธัช จันทรชีวิน5/4/2563 22:44:39สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำน้ำหมัก มารับด้วยตนเอง 
22486นายธัช จันทรชีวิน5/4/2563 22:46:53สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ปลูกพืช ผัก ผลไม้ มารับด้วยตนเอง 
22487นายธัช จันทรชีวิน5/4/2563 22:59:03สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
22488นายวชิรุตม์ ประกอบกิจ6/4/2563 6:30:06สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22นำไปหมักจุลินทรีหน่อกล้วย มารับด้วยตนเอง 
22489นายนิพนธ์ สุนทร6/4/2563 7:30:22สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในสวนเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22490นายนิพนธ์ สุนทร6/4/2563 7:31:23สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 23ทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในสวนเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22491นายนิพนธ์ สุนทร6/4/2563 7:33:24สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122ปรับปรุงดินและทำปุ๋ยชีวภาพ สำหรับใช้ในสวนเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22188น.สฐานิตา ราชาคำ11/2/2563 15:29:10สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120เพื่อนำมาใช้ย่อยสลายใบไม้ทำปุ๋ยไว้ใช้แทนการใช้เคมี มารับด้วยตนเอง 
22222นายชวาลโชติ กุดทิง16/2/2563 22:27:34สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 220หมักปุ๋ยเพื่อไปใช้ในแปลงปลูกผัก มารับด้วยตนเอง 
22223นายชวาลโชติ กุดทิง16/2/2563 22:27:59สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120หมักปุ๋ยเพื่อไปใช้ในการปลูกผัก มารับด้วยตนเอง 
22268นายไพศาล แสงศรี24/2/2563 11:11:08สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อปลูกผักต่างๆในสวนครับ มารับด้วยตนเอง 
22251นายชวาลโชติ กุดทิง20/2/2563 1:31:11สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310หมักปุ๋ยใช้ในการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
22252นายอินทญา ทับสมบัติ20/2/2563 10:19:44สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก ใช้ในแปลงปลูกผักของตัวเอง มารับด้วยตนเอง 
22385นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 22:36:06กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120นำไปพัฒนาที่ดินจากดินเสื่อมโทรม มารับด้วยตนเอง 
22363นายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์19/3/2563 10:48:02สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22364นายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์19/3/2563 10:51:54สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210เพื่อใช้สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช มารับด้วยตนเอง 
22365นายอภิวัฒน์ คงลำพันธ์19/3/2563 11:04:03สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช มารับด้วยตนเอง 
22438นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:28:20สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 31ไว้ใช้ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
22439นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:30:28สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 71ทดลอง กำจัดศัตรูพืช มารับด้วยตนเอง 
22440นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:31:45สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 91ต้องการนำไป ทดลอง ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
22441นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:33:01สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 112นำไปทดลอง บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
22442นายพิชิต ศรีภิรมย์30/3/2563 23:34:52สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122ทดลอง ทำปุ๋ยบำรุงดินครับ มารับด้วยตนเอง 
22444นางสาวนาถรพี ชื่นบาล31/3/2563 9:49:52สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 18ใส่ในปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง มารับด้วยตนเอง 
22452นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล1/4/2563 19:26:42สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22453นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล1/4/2563 19:26:57สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22457นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 9:55:34สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
22458นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 9:56:20สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210หมักจุลินทรีย์ เพื่อลดขยะ ในครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
22459นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 9:57:24สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110ราดรด ดินเพื่อปรับปรุงสภาพของดิน ให้สามารถ ปลูกพืชได้ มารับด้วยตนเอง 
22460นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 10:09:48สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210ทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
22461นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 10:21:40สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 610กำจัดกลิ่นเน่าเสีย ในท่อระบายน้ำ  มารับด้วยตนเอง 
22462นายไพโรจน์ ขันแก้ว2/4/2563 10:22:56สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710หมักเศษอาหาร มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3584นายเกรียงไกร เซ่งเซี่ยง30/3/2563 21:48:41สถานีพัฒนาที่ดินตรังยังไม่อนุมัติ300ตรังอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3586นายนวพล สอนภักดี4/4/2563 11:37:10สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติ2,000ศรีสะเกษอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3587นายทัศไนย ขัตติสะ 4/4/2563 23:56:36สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติ50กาญจนบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
39101นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 23:10:40กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 23:10:40กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 3นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 23:10:40กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
เพื่อปรับปรุงดินจากดินเสื่อมโทรม  
 4นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 23:10:40กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 5นายเพิ่มศักดิ์ แก้วอำไพ24/3/2563 23:10:40กลุ่มวิชาการฯ สพข. 11ยังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
39151นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล29/3/2563 11:37:36สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 2นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล29/3/2563 11:37:36สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติถั่วพร้า1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 3นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล29/3/2563 11:37:36สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติปอเทือง1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 4นายสุรัติ กสิพงศ์ไพศาล29/3/2563 11:37:36สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
39191นายประพล สุทธิประภา31/3/2563 11:34:17สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
39201นายสันติ วงค์ดี3/4/2563 11:47:46สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายยังไม่อนุมัติปอเทือง3ไร่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
39211นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด4/4/2563 20:00:06สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด  
39221นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:03:43สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม2กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:03:43สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติถั่วพร้า2กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:03:43สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง5กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นายทัศไนย ขัตติสะ 5/4/2563 0:03:43สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน2กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
39231นายเจริญชัย นาวีสมุทรชัย5/4/2563 14:01:57สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง15กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน