ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
20395นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 10:55:05สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ใช้ในการเปลี่ยนรูปขยะอินทรีย์ (เศษซากพืช) ให้เป็นปุ๋ยหมัก ในโครงการจัดการขยะในชุมชน เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู (ปีงบประมาณ 2562) มารับด้วยตนเอง 
20396นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 10:58:30สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์(เศษซากพืชและสัตว์) ในโครงการจัดการขยะในชุมชน (ปีงบประมาณ 2562) มารับด้วยตนเอง 
20397นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:04:18สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชสำหรับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตพืชผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือน เทศบาลตำบลนากลาง ปีงบประมาณ 2562 มารับด้วยตนเอง 
20398นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:07:59สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมกลิ่นในบ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบบบ่อปรับเสถียร)ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลบาลตำบลนากลาง มารับด้วยตนเอง 
20399นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:10:36สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710ผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชสำหรับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตพืชผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือน เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง (ปีงบประมาณ 2562) มารับด้วยตนเอง 
20400นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:16:38สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 95สาธิตการผลิตสารปรับปรุงดิน (เพิ่ม P) ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดการขยะในชุมชน เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง มารับด้วยตนเอง 
20401นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:23:02สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 125สาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรม โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง (ปีงบประมาณ 2562) มารับด้วยตนเอง 
20404น.ส.บุษกุล พิทยาพงศกร12/12/2561 14:44:45สถานีพัฒนาที่ดินสตูลยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 6200นำไปปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20409นายวิศิษฏ์ กาเส็มส๊ะ13/12/2561 12:07:26สถานีพัฒนาที่ดินสตูลยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
20464นาย ยงยุทธ ทองโส20/1/2562 17:55:41สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ผลิตปุ๋ยหมักใช้เพื่อการเพาะปลูกในนาข้าว มารับด้วยตนเอง 
20465นาย ยงยุทธ ทองโส20/1/2562 17:57:00สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 220ทำปุ๋ยน้ำฉีดพ่นทางใบ มารับด้วยตนเอง 
20466นาย ยงยุทธ ทองโส20/1/2562 17:58:06สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 320ใช้ในการปลูกข้าว มารับด้วยตนเอง 
20467นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:20:01สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 320เพื่อควบคุมโรคในนาข้าว มารับด้วยตนเอง 
20468นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:21:20สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 720ควบคุมแมลงและศัตรูพืชในไร่ มารับด้วยตนเอง 
20469นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:24:44สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 620ปรับสภาพน้ำในไร่นา มารับด้วยตนเอง 
20470นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:29:36สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 920ปรับสถาพดินในไร่สวน มารับด้วยตนเอง 
20471นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:30:07สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1120เพื่อปรับปรุงสภาพดิน มารับด้วยตนเอง 
20472นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:30:46สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1220ทำปุ๋ยชีวภาพในไร่ มารับด้วยตนเอง 
20481นายสุทธวิชญ์ คมกล้า23/1/2562 8:35:52สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 114ปรับปรุงดิน ฆ่าเชื้อโรคในดิน สำหรับมะละกอ มารับด้วยตนเอง 
20482นายอาคม สนิทนอก23/1/2562 9:06:47สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35เพื่มเชื้อไตโคเดอร์มา ในปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
20483นางสาวศิริเกษร กลองรัมย์23/1/2562 9:15:20สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2100จัดโครงการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชน มารับด้วยตนเอง 
20484นายทวีศักดิ์ เหลือล้น23/1/2562 13:17:54สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ปรับสภาพดิน มารับด้วยตนเอง 
20485นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 14:55:00สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ใช้ปรับปรุงและบำรุงดินในพื้นที่การเกษตร มารับด้วยตนเอง 
20486นางสาวกชพร ประเสริฐกุล23/1/2562 16:28:11สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 150หมักปุ๋ยบำรุงดินและทำอาหารปลา มารับด้วยตนเอง 
20452นายณัฐชัย บุญบรรดาลชัย11/1/2562 16:33:34สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร มารับด้วยตนเอง 
20453นายณัฐชัย บุญบรรดาลชัย11/1/2562 16:34:15สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3173นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:28:29สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติ100หนองบัวลำภูอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
ขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในระยะต่อไป 
 
3179นายณัฐชัย บุญบรรดาลชัย11/1/2562 16:36:57สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติ100ขอนแก่นอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3183นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:35:41สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติ2,000ร้อยเอ็ดอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3185นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 14:57:23สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติ10เลยอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3186นางสาวกชพร ประเสริฐกุล23/1/2562 16:30:59สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติ300นครราชสีมาปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
35081นายพรชัย แดนแสนศรี9/12/2561 13:29:14สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติปอเทือง20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
35091นายเตียง สิงห์สุข9/12/2561 17:30:21สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 2นายเตียง สิงห์สุข9/12/2561 17:30:21สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติถั่วพร้า--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 3นายเตียง สิงห์สุข9/12/2561 17:30:21สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติปอเทือง2กระสอบปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 4นายเตียง สิงห์สุข9/12/2561 17:30:21สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
 5นายเตียง สิงห์สุข9/12/2561 17:30:21สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติ---ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
 
35141นายประเสริฐ พลหล้า11/12/2561 11:33:47สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูยังไม่อนุมัติถั่วพร้า2กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
35181นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์18/12/2561 9:08:47สถานีพัฒนาที่ดินสตูลยังไม่อนุมัติปอเทือง20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปุ๋ยพืชสดกับเก็บไว้ทำพันธุ์  
35301นายณัฐชัย บุญบรรดาลชัย11/1/2562 16:44:25สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปอเทือง1002ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
หากปริมาณไม่สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่สามารถ ลดหรือเพิ่มได้ตามแต่จะพิจารณา080-7964423  
 2นายณัฐชัย บุญบรรดาลชัย11/1/2562 16:44:25สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน1002ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
35371นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:44:18สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:44:18สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพร้า100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:44:18สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นาย ยงยุทธ ทองโส21/1/2562 8:44:18สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
35391นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 15:08:36สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม10ถุงปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 15:08:36สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติถั่วพร้า10ถุงปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 15:08:36สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติปอเทือง30ถุงปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 4นางสาวปาลิตา ศรีบุรินทร์23/1/2562 15:08:36สถานีพัฒนาที่ดินเลยยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน10ถุงปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
35401นางสาวกชพร ประเสริฐกุล23/1/2562 16:33:40สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปอเทือง10กระสอบปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
พื้นที่ 15 ไร่ เป็นดินเค็มเสื่อมโทรมมาก