ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
19824นายณรงค์ศักดิ์ มาลาศรี16/3/2561 3:43:56สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
19832นายจิตศักดิ์ ไชยพาน19/3/2561 14:11:39สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันต์ยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 93งานวิจัยทดลอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 
มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3023นางธนัตถา สมิธ14/3/2561 10:02:05สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังไม่อนุมัติ2,000อุบลราชธานีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3025นางสาวสาวิตรี ณ หงษา14/3/2561 14:47:59กลุ่มวิชาการฯ สพข. 7ยังไม่อนุมัติ600น่านฟื้นฟูสภาพดินและป้องกันดินพังทลาย  
3027นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 10:56:21สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติ10,000ปราจีนบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
33391นางสาวอักษรศิลป์ ศิระวัตร13/3/2561 15:23:44กลุ่มวิชาการฯ สพข. 4ยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 2นางสาวอักษรศิลป์ ศิระวัตร13/3/2561 15:23:44กลุ่มวิชาการฯ สพข. 4ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 3นางสาวอักษรศิลป์ ศิระวัตร13/3/2561 15:23:44กลุ่มวิชาการฯ สพข. 4ยังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 4นางสาวอักษรศิลป์ ศิระวัตร13/3/2561 15:23:44กลุ่มวิชาการฯ สพข. 4ยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
 5นางสาวอักษรศิลป์ ศิระวัตร13/3/2561 15:23:44กลุ่มวิชาการฯ สพข. 4ยังไม่อนุมัติกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ50กล้าปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
33411นางสาวอทิตยา สร้อยศักดิ์16/3/2561 10:53:23สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติปอเทือง30กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 2นางสาวอทิตยา สร้อยศักดิ์16/3/2561 10:53:23สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
33421นางสาวอทิตยา สร้อยศักดิ์16/3/2561 10:54:38สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติปอเทือง30กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 2นางสาวอทิตยา สร้อยศักดิ์16/3/2561 10:54:38สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน20กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
33431นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 11:15:32สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 11:15:32สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติถั่วพร้า-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 3นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 11:15:32สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด  
 4นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 11:15:32สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 5นายพรชัย เชิงเขา19/3/2561 11:15:32สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด