ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน
 

สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนใช้บริการ

     ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการในระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน สามารถติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านทาง Internet ได้ โดยในปัจจุบันสามารถมีบริการให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

           1. ขอรับสารเร่งพด. 1
           2. ขอรับสารเร่งพด. 2
           3. ขอรับสารเร่งพด. 3
           4. ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน
           5. ขอรับกล้าหญ้าแฝก

วิธีการใช้งาน

     เข้ารับบริการ
           1.
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ และ สกุล ในส่วนลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน
           2. เลือกบริการที่ต้องการ ระบุหน่วยงานที่ต้องการ (ควรเลือกหน่วยงานที่ใกล้กับที่อยู่ของท่าน เพื่อความสะดวกในการรับของ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และคลิกเพื่อส่งข้อมูล

     ตรวจสอบผลการอนุมัติ
        ตรวจสอบผลการอนุมัติโดยคลิกที่ "ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ" ที่หน้าแรกของโปรแกรม และเลือกเงื่อนไขในการค้นหา
           หรือ
        ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานและคลิกเลือกบริการที่ต้องการตรวจสอบ ในหัวข้อ "ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ"

     การรับของตามคำขอที่ได้รับอนุมัติ
        เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถไปรับของได้ ณ หน่วยงานที่ระบุในขั้นตอนการเข้ารับบริการ โดยจะต้องรับของภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันอนุมัติ มิฉะนั้นคำขอจะถูกยกเลิก