แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2560

คำชี้แจง กองการเจ้าหน้าที่ ได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

2. นำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินในปีงบประมาณ 2561

3. ดำเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน HR1 ไปปฏิบัติ โดยให้มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำแนะนำ กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง  
  ประเภททั่วไป ระดับ
       
         
  ประเภทวิชาการ ระดับ
     
         
  ประเภทอำนวยการ  

2. ลักษณะงานตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ
         
 
 
 
 
 
 
 

3. อายุราชการ
         
 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

         ระดับความพึงพอใจ 1     หมายถึง     “น้อยที่สุด”
  ระดับความพึงพอใจ 2   หมายถึง   “น้อย”
  ระดับความพึงพอใจ 3   หมายถึง   “ปานกลาง”
  ระดับความพึงพอใจ 4    หมายถึง   “มาก”
  ระดับความพึงพอใจ 5   หมายถึง   “มากที่สุด”

จากการรับรู้ของท่าน กิจกรรมต่อไปนี้ ท่านเห็นด้วย หรือพึงพอใจ หรือมีการทำกิจกรรมนั้น มาก/น้อย ในระดับใด ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
1 2 3 4 5
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management)            
1) กรมฯ มีการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างชัดเจน
2) กรมฯ มีการกำหนดแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ที่ชัดเจนเหมาะสม
3) กรมฯ มีการเผยแพร่แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้บุคลากรภายในกรมฯ ทราบบทบาทและหน้าที่ของงานอย่างทั่วถึง
4) กรมฯ มีการสรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์กลุ่มข้าราชการที่มี สมรรถนะสูง (Talent) อย่างเหมาะสม
5) กรมฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นที่ชัดเจน
6) กรมฯ มีระบบการแต่งตั้งที่เป็นธรรม เป็นไปตามหลักผลงานและหลักความรู้ความสามารถ
7) กรมฯ ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
8) กรมฯ เปิดโอกาสให้ข้าราชการแสดงความประสงค์ย้ายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์หรือกลับภูมิลำเนา
9) กรมฯ นำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) มาใช้ในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน
10) กรมฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนที่มีความชัดเจน
11) กรมฯ สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงและรับฟังเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน
และเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
12) กรมฯ มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการทำงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้ชัดเจน
13) กรมฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
14) กรมฯ มีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล (DPIS)ไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารงานบุคคล
15) กรมฯ มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและปรับปรุงระบบการยกย่องชมเชยอย่างสม่ำเสมอ
16) การพิจารณาความดีความชอบ กรมฯ ยึดหลักผลงานและความรู้ ความสามารถ
17) ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
18) หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีอัตรากำลังของบุคลากรในจำนวนที่เหมาะสมกับภารกิจ
19) ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได้
20) การบริการด้านการขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
21) การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว
22) กรมฯ มีระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ(HRM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
23) กรมฯ มีการดำเนินการสืบสวน สอบสวน ทางวินัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมตามระเบียบราชการ
24) กรมฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการอุทธรณ์ร้องทุกข์เป็นไปอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
25) กรมฯ มีการดำเนินการเสริมสร้างวินัยตลอดจนกระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำผิดวินัย
26) กรมฯ มีการกระจายอำนาจโดยมอบอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
27) กรมฯ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมรายได้ลดรายจ่าย เช่น หลักสูตรการย้อมผ้าดำ และหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
28) กรมฯ มีการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด สะดวกแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
29) กรมฯ มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีและติดตามผลทุก ๓ เดือน
30) กรมฯ มีสวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับบุคลากรกรมพัฒนา ที่ดินและให้การบริการที่สะดวกรวดเร็ว
31) กรมฯ มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
32) กรมฯ มีโครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลของรัฐ
33) กรมฯ มีร้านค้าสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินให้บริการสินค้าสวัสดิการแก่บุคลากร
34) กรมฯ ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานในด้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
35) กรมฯ มีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นเรื่องคุณธรรม ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
36) โปรแกรมร้องเรียน ร้องทุกข์บน Internet มีความเหมาะสม
37) หน่วยงานมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อโน้มน้าว กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรมในสถานที่ทำงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development)        
38) ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
39) กรมฯ มีแผนการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต
40) ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
41) กรมฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของข้าราชการ
42) กรมฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
43) กรมฯ มีการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์โดยท่านสามารถเข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
44) โครงการฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/ กิจกรรมการฝึกอบรม
45) การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับหลักสูตรการ ฝึกอบรม
46) การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการฝึกอบรม
47) การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น 6 เดือน/1 ปี
48) บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินได้
49) กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับทุน ศึกษา/ดูงานในและต่างประเทศ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
  1) ด้านการจัดโครงสร้างอัตรากำลัง
 
  2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การโอน
 
  3) ด้านทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การทำบัตรประจำตัว
 
  4) ด้านวินัย
 
  5) ด้านสวัสดิการ
 
  6) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
  1) การจัดโครงการฝึกอบรม
 
  2) การประสานงานการฝึกอบรมภายใน
 
  3) การประสานงานการฝึกอบรมภายนอก
 
  4) ทุนศึกษาต่อ/ดูงานในประเทศ
 
  5) ทุนศึกษาต่อ/ดูงานต่างประเทศ
 
  6) ด้านแผนพัฒนาบุคลากร
 
  7) การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
 
  8) การฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training
 
  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  1) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ควรได้รับการพัฒนาอะไรและอย่างไรเพื่อเป็น Smart Officer
 
  2) ในการปรับตนเองให้เป็น Smart Officer ท่านคิดว่ากรมฯ ควรให้การสนับสนุนด้านใดบ้าง
 
  3) ท่านคิดว่าตัวท่านเองควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง อย่างไร ในการเป็น Smart Officer
 


ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้
กองการเจ้าหน้าที่ สิงหาคม พ.ศ. 2560