แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
   
ชื่อข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
จุดประสงค์การใช้งาน รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั่วประเทศ
มาตราส่วน -
ปีที่ผลิตข้อมูล 2555
รูปแบบข้อมูล Database
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายเดือน
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2559 (ปรับปรุงทุกปีงบประมาณ)
การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลการก่อสร้างแหล่งน้ำ
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Point
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นาภูวไนย กิตติสุวรรณกุล
นายธนภัทร งามดี
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-562-5100 ต่อ 1383 , FAX 02-579-8537 ต่อ 101
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล oed_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-562-5100 ต่อ 1328
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล cit_3@ldd.go.th