ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
   
ชื่อข้อมูล ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
จุดประสงค์การใช้งาน แสดงข้อมูลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝก
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั่วประเทศ
มาตราส่วน -
ปีที่ผลิตข้อมูล 2548 - 2559
รูปแบบข้อมูล Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2560
การเชื่อมโยง http://eis.ldd.go.th/lddeis/VGT.aspx
สรุปข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Point
ระบบพิกัดและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) VGT_ID, Date_Plant, Location
ชนิดของ Primary Key Decimal, Datetime, Varchar
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล วันที่ปลูก หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย สถานที่ดำเนินการ พันธุ์ จำนวนกล้า จำนวนจุด รูปแบบ วัตถุประสงค์ พิกัด แผนที่ รูปภาพ
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล

น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์
น.ส.ภรภัทร นพมาลัย

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-562-5114, 02-562-5113
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล

kamalap@ldd.go.th
pornpat@ldd.go.th

   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-562-5100 ต่อ 1328
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล cit_3@ldd.go.th