กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดิน บริเวณที่มีการใช้ หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
 
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2506 จนถึงปี 2558 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 มีผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1.  ด้านการสำรวจและจำแนกดิน

  2.  ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

       2.1 การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล

       2.2 การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ

  3.  ด้านแผนที่และการให้บริการ

  4.  ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม

  5.  งานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  6.  ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดิน

  7.  ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา

  8.  ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

  9.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  10.ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ

  11.ด้านการให้บริการวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช

  12.ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร

 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ รวมไปถึงข้อมูลประกอบการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ การกำหนด Zoning
 
การจัดทำบัญชีรายการข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ต้องการติดต่อขอรับบริการข้อมูล ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ผลิต หรือรับผิดชอบ สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการขอรับบริการข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อไป
 
ค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 1937 โทรสาร 0 2579 7767
e-mail : cit_3@ldd.go.th