แผนที่ดิน
 

แผนที่กลุ่มชุดดิน 1:25,000

 

แผนที่กลุ่มชุดดิน 1:50,000

  แผนที่ชุดดิน 1:25,000
  แผนที่ชุดดิน 1:100,000
 

แผนที่สภาพทรัพยากรดิน

   
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 1:25,000

 

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 1:50,000

   
เขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ
 

เขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ

   
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
 

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000

 

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000

 

แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000

 

ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000

 

หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

 

แผนที่จำแนกประเภทที่ดิน

  แนวเขตป่าไม้ถาวร
  สำรวจสำมะโนที่ดิน
 

แนวเขตป่าไม้ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี

   
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
 

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000

   
แผนการใช้ที่ดิน
 

เขตการใช้ที่ดินระดับตำบล

 

แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา

 

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ

   
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
   
พื้นที่เสี่ยงภัย
 

พื้นที่การชะล้างพังทลาย

 

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก
 

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

   
แหล่งน้ำขนาดเล็ก
 

แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

   
โครงการปลูกหญ้าแฝก
 

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก