การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน
   
ชื่อข้อมูล แผนที่การถือครองที่ดินในโครงการจัดทำสำรวจสำมะโนที่ดิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
จุดประสงค์การใช้งาน สำหรับการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมีข้อพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ระดับตำบล (24 ตำบลจากโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ) ระดับเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
มาตราส่วน 1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2557-ปัจจุบัน
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) ยังมีการจัดทำ
การเชื่อมโยง -
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล UTM GCS_WGS_1984
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) เลขที่เอกสารสิทธิ
ชนิดของ Primary Key Numeric
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล มี
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 และ 3 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายภาณุมาส อำพาศ (กลุ่ม 3)
นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ (กลุ่ม 1)
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-0540 (กลุ่ม 3)
02-579-0780 (กลุ่ม 1)
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล osm_3@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายภาณุมาส อำพาศ (กลุ่ม 3)
นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ (กลุ่ม 1)
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0540 (กลุ่ม 3)
02-579-0780 (กลุ่ม 1)
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล osm_3@ldd.go.th