การสำรวจสำมะโนที่ดิน
   
ชื่อข้อมูล การสำรวจสำมะโนที่ดิน
จุดประสงค์การใช้งาน การสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ เป็นแนวทางการบริหารและจัดการเชิงพื้นที่ โดยมีข้อพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนั้น การดำเนินการนี้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน และพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ข้อมูลระดับตำบล (หรือตามเขตการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน)
มาตราส่วน 1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2555-2556
รูปแบบข้อมูล Digital/Hard Copy
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2557
การเชื่อมโยง http://www.lddservice.org/services/parcel.php
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล UTM GCS_WGS_1984
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายภาณุมาส อำพาศ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-0540
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล osm_3@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายภาณุมาส อำพาศ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0540
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล osm_3@ldd.go.th