แนวเขตป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี
   
ชื่อข้อมูล แนวเขตป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการประกอบการพิจารณาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 47 จังหวัด (กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง,ตราด,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม, มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย, ศรีสะเกษ,สกลนคร, สตูล,สระบุรี,สุโขทัย,สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี, อุทัยธานี,อุบลราชธานี)
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2553
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
การเชื่อมโยง -
   
รายละเอียดด้าน GIS Vector
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล Indian 1975 Zone 47 , 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shape file
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) ชื่อป่า
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล Phan_moo@hotmail.com , griffinboy1982@gmail.com
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล Phan_moo@hotmail.com , griffinboy1982@gmail.com