เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
ชื่อข้อมูล เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การใช้งาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และลำไย" จำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล การออกประกาศการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการทำการผลิต หรือส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม มีปริมาณการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยที่ภาคเกษตรกรจะมีส่วนร่วม ในการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการพิจารณา มาตรการจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) จังหวัด/ประเทศ
มาตราส่วน 1 : 25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2556
รูปแบบข้อมูล เอกสาร , Shapefile
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2556/2560
การเชื่อมโยง เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
http://www.ldd.go.th/NewsIndex/Zoning_Plant/index.htm
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล ชนิดพืช
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key Sting
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล lpd_1@ldd.go.th
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล lpd_1@ldd.go.th