เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
ชื่อข้อมูล เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การใช้งาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของ ที่ดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสม สำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และลำไย" จำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล การออกประกาศการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการทำการผลิต หรือส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม มีปริมาณการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยที่ภาคเกษตรกรจะมีส่วนร่วม ในการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการพิจารณา มาตรการจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) จังหวัด/ประเทศ
มาตราส่วน -
ปีที่ผลิตข้อมูล 2556
รูปแบบข้อมูล เอกสาร
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2556
การเชื่อมโยง เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
http://www.ldd.go.th/NewsIndex/Zoning_Plant/index.htm
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key Sting
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล lpd_1@ldd.go.th
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล lpd_1@ldd.go.th