แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
   
ชื่อข้อมูล พื้นที่ชุ่มน้ำ
จุดประสงค์การใช้งาน

สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่
ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย
และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่

ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 1) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทย
2) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายภาค
3)การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำระดับจังหวัด
4) ฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2551 - 2559
รูปแบบข้อมูล online / CD / เอกสารรูปเล่ม
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2551 - ปัจจุบัน
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก(Point, Line, Polygon) Point, Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล 1) Indian1975 Zone 47, 48
2) WGS1984 Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles , jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) 1) Wetland_code, Wetland_survy
2) Wetland_code
3) Wetland_code, Wetland_id
4)Wetland_id
ชนิดของไฟล์ข้อมูล Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล 1) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ
2) พิกัดพื้นที่ชุ่มน้ำ
3) พิกัดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล Phaka@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการหน่วยงานราชการ และ ประชาชนทั่วไป
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-1093 หรือ 1760 ต่อ 2208
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล Phaka@ldd.go.th