แผนที่สถานภาพทรัพยากรดิน
   
ชื่อข้อมูล แผนที่สถานภาพทรัพยากรดิน
จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการให้คำแนะนำ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั้งประเทศ
มาตราส่วน ใช้ฐานข้อมูลจากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2557
รูปแบบข้อมูล Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2557
การเชื่อมโยง http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoilinf/INDEX_series.html
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47N
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล ประมาณ 2.5 GB
Attibute Name (Primary Key) SoilSeries
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล หน่วยแผนที่ดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสถิระ อุดมศรี
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่ระบุ
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
นายวัฒนา พัฒนถาวร

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th