แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเกษตร การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ในระดับค่อนข้างละเอียด และวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2557
รูปแบบข้อมูล Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2557
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล

WGS1984 UTM Zone 47N

Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล ประมาณ 1 GB
Attibute Name (Primary Key) soilSeries
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล หน่วยแผนที่ดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล และคณะ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่ระบุ
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
นายวัฒนา พัฒนถาวร

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th