แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000
จุดประสงค์การใช้งาน แผนที่กลุ่มชุดดินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน และวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั้งประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2533 - 2534
รูปแบบข้อมูล Digital Media/ สิ่งพิมพ์
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2534 (สิ้นสุดโครงการ)
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47N
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล ประมาณ 500 MB
Attibute Name (Primary Key) mapping unit, soil properties
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล หน่วยแผนที่ สมบัติและลักษณะดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสถิระ อุดมศรี
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 1,000 บาท/จังหวัด (เอกชน)
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
นายวัฒนา พัฒนถาวร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th