แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน แผนที่กลุ่มชุดดินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน และวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั้งประเทศ
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2548 - 2553
รูปแบบข้อมูล Digital Media /สิ่งพิมพ์
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2553 (สิ้นสุดโครงการ)
การเชื่อมโยงข้อมูล http://eis.ldd.go.th/lddeis/SoilView.aspx
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล

WGS1984 UTM Zone 47N and 48N

Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล ประมาณ 3 GB
Attibute Name (Primary Key) mapping unit, soil properties
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล หน่วยแผนที่ สมบัติและลักษณะดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสถิระ อุดมศรี
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 2,000 บาท/จังหวัด (เอกชน)
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
นายวัฒนา พัฒนถาวร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-941-2054, 1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล chaturong.l@ldd.mail.go.th