่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
   
ชื่อข้อมูล ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแผนที่ฐานในการจัดทำชั้นข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ได้แก่ เส้นทางคมนาคม แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่การถือครองที่ดิน แผนที่ดิน
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ และบริเวณภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2547-2550
รูปแบบข้อมูล Digital File
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) -
การเชื่อมโยง http://www.lddservice.org/services/ortho.php
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ข้อมูลประเภท Raster
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
รูปแบบของการบันทึกภาพ กริดเซล (Grid Cell)
Format ของไฟล์ข้อมูล GEO TIFF
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 630 MB
ความละเอียดจุดภาพ 0.75 m., 1.0m., 10 m.
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยน เนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพถ่ายที่ปรากฎรายละเอียด ลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำการถ่ายภาพ (พ.ศ.2545-2546) ไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 13.75 X 13.75 ตารางกิโลเมตร/ระวาง
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล -
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายฯ แนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล map.ortho@gmail.com