แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000
จุดประสงค์การใช้งาน แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ใช้กำหนดแผนการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรที่ดินระดับจังหวัด ลุ่มน้ำ ภูมิภาค ประเทศ การกำหนด Zoning พืชเศรษฐกิจ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)  
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2543 - 2544
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) สิ้นสุดโครงการ
การเชื่อมโยง สรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทยปี 2543/2544 http://www.ldd.go.th/web_OLP/result/classified_thailand_43-44.pdf
   
รายละเอียดด้าน GIS Vector
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล Indian1975 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) LU_CODE , DES_TH, DES_EN
ชนิดของ Primary Key text, text, text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รหัสการใช้ที่ดิน คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาไทย คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาอังกฤษ
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล somsach@ldd.go.th
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร
น.ส.สลิลา เอี่ยมอิทธิพล

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล amonrats@ldd.go.th
salila@ldd.go.th