แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ใช้กำหนดแผนการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรที่ดินระดับจังหวัด ลุ่มน้ำ ภูมิภาค ประเทศ การกำหนด Zoning พืชเศรษฐกิจ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) จังหวัด/ประเทศ
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2549 - 2559
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ทุก 2 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2559
การเชื่อมโยง สภาพการใช้ที่ดินภาคเหนือ
สภาพการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพการใช้ที่ดินภาคกลาง
สภาพการใช้ที่ดินภาคตะวันออก
สภาพการใช้ที่ดินภาคใต้
สรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย 2549/2550
สรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย 2551/2552
สรุปการใช้ที่ดินของประเทศไทย 2553/2556
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx
   
รายละเอียดด้าน GIS Vector
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) LU_CODE ,LU_ DES_TH ,LU_ DES_EN
ชนิดของ Primary Key text , text , text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รหัสการใช้ที่ดิน, คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาไทย, คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาอังกฤษ
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล somsach@ldd.go.th
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร
น.ส.สลิลา เอี่ยมอิทธิพล

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล amonrats@ldd.go.th
salila@ldd.go.th