พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
   
ชื่อข้อมูล พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั้งประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2549 - 2559
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 2-3 ปี/ ครั้ง
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2559
การเชื่อมโยง แผนที่คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 918 MB
Attibute Name (Primary Key) Landslide
ชนิดของ Primary Key string
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล น้อย , ปานกลาง , สูง
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.พิมพิลัย นวลละออง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 1760 ต่อ 1320
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล pimpi@ldd.go.th ; lpd_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.พิมพิลัย นวลละออง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 1760 ต่อ 1320
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล pimpi@ldd.go.th ; lpd_8@ldd.go.th