เขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
   
ชื่อข้อมูล เขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 74 จังหวัด
มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2549 - 2558
รูปแบบข้อมูล CD/เอกสาร
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2558
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles , jpg , pdf
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) Plan_code
ชนิดของ Primary Key Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รหัสแผนการใช้ที่ดิน
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล nuntapon@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล  wandee@ldd.go.th