หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
   
ชื่อข้อมูล หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการรังวัดขยายจุดบังคับภาพเพื่อการจัดทำภาพถ่ายออร์โธสี ให้มีความถูกต้อง ในเกณฑ์ของงานที่ดินรายแปลง และใช้เป็นหมุดหลักฐานทางแผนที่ สำหรับงานสำรวจรังวัดภาคพื้นดิน
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 2,810 หมุด
มาตราส่วน -
ปีที่ผลิตข้อมูล 2547-2550
รูปแบบข้อมูล Hard Copy
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2556
การเชื่อมโยง http://www.lddservice.org/services/gcp.php
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) -
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล -
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล หมุดหลักฐานเป็นหมุดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร ฝังลงดินประมาณ 0.90 เมตร หัวหมุดเป็นสแตนเลสสตีลขนาด Ø 6 เซนติเมตร หมุดหลักฐานตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระยะห่าง ระหว่างหมุดประมาณ 10 – 20 กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวน 2,810 หมุด เกณฑ์ความถูกต้องพิกัด หมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เซนติเมตร
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล -
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายฯ แนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ และกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล map.ortho@gmail.com