พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
   
ชื่อข้อมูล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) รายภาค
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2549 - 2559
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ทุกปี ๆ ละ 1 ภาค
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2559
การเชื่อมโยง แผนที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
คาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 422 MB
Attibute Name (Primary Key) Des_flood
ชนิดของ Primary Key string
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล - พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นครั้งคราว โดยประสบน้ำท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้ำท่วมขัง 4 - 7 ครั้งในรอบ 10 ปี
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ โดยประสบน้ำท่วมขั้ง 8 - 10 ครั้งในรอบ 10 ปี
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล นางอารีย์รัตน์ เรืองทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1219
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล pld_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล นางอารีย์รัตน์ เรืองทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1219
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล pld_8@ldd.go.th