พื้นที่การชะล้างพังทลาย
   
ชื่อข้อมูล พื้นที่การชะล้างพังทลาย
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและการวางแผนเพื่อทำการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) ทั้งประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2545
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 4-5 ปี / ครั้ง
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) ยังมีการจัดทำ
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 35.8 MB
Attibute Name (Primary Key) sro_th_new
ชนิดของ Primary Key String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.พิมพิลัย นวลละออง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล lpd_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.พิมพิลัย นวลละออง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล lpd_8@ldd.go.th