พื้นที่แล้งซ้ำซาก
   
ชื่อข้อมูล พื้นที่แล้งซ้ำซาก
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) รายภาค
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2548 - 2559
รูปแบบข้อมูล Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ทุกปี ๆ ละ 1 ภาค
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2559
การเชื่อมโยง แผนที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
แผนที่พื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ทำการเกษตร
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 332 MB
Attibute Name (Primary Key) Des_drought
ชนิดของ Primary Key String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล < 3 ครั้งในรอบ 10 ปี
4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี
> 6 ครั้งในรอบ 10 ปี
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.อัจฉรี สิงโต
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล lpd_8@ldd.go.th
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล น.ส.อัจฉรี สิงโต
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล lpd_8@ldd.go.th