แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)
   
ชื่อข้อมูล แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)
จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พื้นผิวภูมิประเทศ ความลาดชัน/ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ ใช้ในกระบวนการปรับแก้ความคาดเคลื่อนทางตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่างของภูมิประเทศ (Relief Displacement) ในการผลิตภาพถ่ายออร์โธ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบริเวณภายในประเทศ ซึงเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน 1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2547-2550
รูปแบบข้อมูล Digital File
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) -
การเชื่อมโยง http://www.lddservice.org/services/dem.php
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ข้อมูลประเภท Raster  
รูปแบบของการบันทึกภาพ กริดเซล (Grid Cell)
Format ของไฟล์ข้อมูล IMAGINE Image
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 2 MB
ความละเอียดจุดภาพ 5, 5 m.
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขได้จากการวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ โดยเป็นข้อมูลที่ใช้แสดงลักษณะความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในพื้นที่แห่งหนึ่ง โดยการบันทึกค่าระดับของกลุ่มของจุดที่มีระยะห่างระหว่างจุดคงที่ พื้นที่นั้น ๆ จัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลกริดเซล ครอบคลุมพื้นที่ 2 X 2 ตารางกิโลเมตร/ระวาง
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล -
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

วิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล map.ortho@gmail.com