แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
   
ชื่อข้อมูล แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงระดับความสูงของภูมิประเทศ วิเคราะห์ความลาดชัน/ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ ฯลฯ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำมาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ และบริเวณภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน 1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2547-2550
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลเชิงเส้น (Vector File)
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) -
การเชื่อมโยง http://www.lddservice.org/services/contour.php
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ข้อมูลประเภท Vector  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Line
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล 2-12 MB
Attibute Name (Primary Key) Contour
ชนิดของ Primary Key Short
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour) เป็นเส้นจิตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นผิวภูมิประเทศมีค่าระดับเท่ากัน ซึ่งแสดงลักษณะ ความสูงต่ำของพื้นผิวภูมิประเทศ สร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด โดยวัดจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนภูมิประเทศทุก ๆ ระยะ 5 เมตรและลากเส้นผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน จัดเก็บในรูปแบบของ Vector Files โดยระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval) บริเวณพื้นที่ราบ (Slop≤ 35%) 2 เมตร และพื้นที่สูงชัน (Slop > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล -
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล -
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

วิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายฯ แนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล map.ortho@gmail.com